Groenbemesters belangrijk voor transitie naar duurzame landbouw en voedselproductie. juni 21, 2016

Tijdens het slotdebat van het evenement “It’s the Food my friend” kwamen vele sprekers met evenzovele thema’s aan bod. De rode draad? De wens naar een duurzamer agricultuur waarbij het maatschappelijk en ecologisch belang terrein wint van de hang naar efficiency. Dat ook de belangrijkste spreker van de dag – onze staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam, belast met landbouw – dit thema omarmt, mag gezien worden als pure winst. Opvallend was de aandacht voor een goed bodembeheer waarbij groenbemesters een wenselijk oplossing bieden.

Alle aandacht voor bodembeheer.

Professor Pier Vellinga van de Universiteit Wageningen wist zijn toehoorders te raken met duidelijke stellingen over bodembeheer. In het internationale klimaatdebat gaat het allang niet meer alleen over fossiele brandstoffen, zo stelt hij. De positie van landbouw en een goed bodembeheer zijn inmiddels opgeschoven naar topprioriteit in het klimaatdebat. Nu we inmiddels wel weten dat we met windenergie en zonne-energie onze energiebehoefte grotendeels kunnen vervullen, is er een nieuwe uitdaging. Landbouw. Dankzij een betere bodembewerking (met groenbemesters, red.) blijft er meer koolstof in de bodem, aldus de Wageningse professor.

Deze stelling werd vanuit de zaal onderstreept door het praktijkverhaal van een akkerbouwer die vertelde hoe hij door alle aandacht op bodemkwaliteit te richten, op alle fronten succesvoller werd. Zijn inzet op een goed bodemleven en de strijd tegen bodemverdichting richtte zich vooral op het verkrijgen van meer organische stof in de bodem door gebruik te maken van groenbemesters en minder kunstmest toe te voegen. Het resultaat was een betere infiltratie, minder erosie, een betere sponswerking, schoner oppervlaktewater en meer vogels. De moeilijkheid om een goed pootbed te krijgen in het voorjaar, en een achterblijvend rendement zijn nadelen die de akkerbouwer accepteert.

De heer Gijs Kuneman – directeur CLM Onderzoek en Advies – deed een oproep aan de aanwezige staatssecretaris. Om echte duurzaamheid te bereiken is sturing nodig op bodemkwaliteit. Daarin speelt de overheid een belangrijke rol. Niet alleen door het vaststellen van een regelgevend kader, maar ook als pachter en beheerder van grond.

Een andere kijk op groenbemesters als gewasbeschermers werd op indringende wijze naar voren gebracht door een toehoorder die de staatssecretaris aansprak op zijn aarzelend beleid ten aanzien van glyfosaat. Zowel de vader van de toehoorder als twee buren akkerbouwers (nog geen 50 jaar oud) bleken getroffen door de ziekte van Parkinson. Naar zijn mening een direct effect van het intensieve gebruik van glyfosaat. De staatssecretaris had als verweer dat zelfs het RIVM een verantwoord gebruik mogelijk acht en dat hij als verantwoordelijk staatssecretaris moet kunnen vertrouwen op de wetenschap. De toehoorder en een deel van het aanwezig publiek was het daarmee niet helemaal eens.

Toch wist staatssecretaris van Dam een positieve sfeer te geven aan de dag door zijn Europese plannen te delen. Het komt er op neer dat productiegerelateerde subsidies worden vervangen door subsidies op groene en maatschappelijke diensten. Daarbij mogen deze ‘diensten’ vertaald worden als zorg voor klimaat, beheer van natuurlijke bronnen en de realisatie en het onderhoud van een mooi cultuurlandschap. Daarmee worden boeren gestimuleerd om veranderingen door te voeren en datgene in stand te houden dat waardevol is, aldus de staatssecretaris.

Goed om te weten.

Voor vragen over een verantwoord bodembeheer met inzet van groenbemesters, kunt u contact opnemen met de specialisten van Vandinter Semo via info@vandintersemo.nl

Gratis whitepaper

Wij schreven een whitepaper over bodemstructuur en verdichting.
U kunt deze hier gratis downloaden.